De kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Bos autogereedschappen groothandel. Handelend onder de naam Sleutelwerk. Hierna te noemen de onderneming.

Vestigingsadres:
Skagerraklaan 166
3544RR Utrecht
Telefoon: 06-26935380

E-mail adres: info@sleutelwerk.nl
Website: www.sleutelwerk.nl
KvK-nummer: 30274194
BTW-identificatienummer: NL182970504B01
Bankrekeningnummer: Rabobank Utrecht NL83 RABO 0155 5527 08

Artikel 2. Toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen deze ondernemer en de consument. Onder ondereenkomst wordt verstaan elke opdracht van de consument aan de ondernemer voor het leveren van artikelen en iedere bestelling via de webshop www.sleutelwerk.nl
– De consument verplicht zich om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden bij iedere overeenkomst die zij afsluit met deze onderneming. De onderneming zal deze Algemene Voorwaarden daartoe openbaar beschikbaar stellen en haar bestaan vermelden op offertes, facturen en de webshop.
– Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door de onderneming worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
– Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van deze onderneming worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door deze onderneming ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Het aanbod / betalingen

– Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
– Alle prijzen die vermeld worden, zijn prijzen inclusief BTW. De consument heeft daardoor een goed inzicht van de totale kosten die met een eventuele overeenkomst gemoeid gaan. De onderneming hanteert een vast bedrag aan administratie- en verzendkosten en geldt per overeenkomst/bestelling. De genoemde prijzen in de webshop zijn prijzen exclusief administratie- en verzendkosten.
– Alle artikelen worden omschreven in de Nederlandse taal en worden verkocht in euro’s. De onderneming gaat niet in op verkoop of beschrijving in andere talen / valuta.
– Betalingen dienen vooraf te geschieden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zolang er geen betaling is gedaan is er geen sprake van een overeenkomst en kan er geen sprake zijn van wederzijdse plichten en rechten, noch van de consument noch van de onderneming.

Artikel 4. Levering

– Zodra er sprake is van een overeenkomst, verplicht de onderneming zich tot het leveren van de artikelen.
– Alle artikelen worden door de onderneming besteld bij de importeur. De consument moet daarom rekening houden met een totale levertijd van ongeveer 1 week. Indien de importeur de bestelde artikelen niet op voorraad heeft, zal de levertijd toenemen met enkele weken. De onderneming zal echter met de grootst mogelijke zorgvuldigheid iedere bestelling zo snel als mogelijk laten verzenden aan de consument en de consument zorgvuldig op de hoogte houden van het bestel- en verzendproces.
– Indien levering van de in de overeenkomst vermelde artikelen niet binnen 30 dagen kan geschieden, zal de onderneming in contact treden met de consument. De consument heeft in dat geval altijd het recht om de betaling terug te vorderen van de onderneming.
– Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 (dertig) dagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De consument heeft daarbij ook het recht op terugvordering van het betaalde bedrag, maar kan echter nimmer aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding, of andere extra tegemoetkomingen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid bij gebreken

– De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de onderneming daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 (vijf) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met de onderneming.
– Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en de onderneming, dan wel tussen de onderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en de onderneming, is de onderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de onderneming.

Artikel 6. Garantie

– De onderneming garandeert uit naam van de fabrikant/importeur dat de aangeboden producten voldoen aan de wettelijke eisen en normen die aan de producten worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Deze garantie wordt ook wel aangeduid met fabrieksgarantie.
– De onderneming zelf levert geen extra garantie en deze extra garantie kan ook niet afgenomen worden.
– De consument heeft recht op consumentenrecht en de onderneming zal hieraan meewerken.
– De onderneming levert bij iedere overeenkomst een factuur welke als garantiebewijs fungeert. De consument heeft de verplichting om het garantiebewijs goed te bewaren en deze bij aanspraak op garantie, te kunnen overhandigen aan de onderneming.
– Indien onduidelijk is welke garantiebepalingen van toepassing zijn, dan verplicht de onderneming zich tot de standaardtermijn van 1 jaar.
– Sommige artikelen hebben afwijkende garantiebepalingen. In die gevallen wordt dit expliciet vermeld in de omschrijving van het betreffende artikelen en prefereert die specifieke garantiebepaling dit artikel.

Artikel 7. Persoonsgegevens

– De onderneming houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een door de onderming zelf beheerd bestand.
– De onderneming respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan de onderneming.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

– Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.